Fatiha Suresinin İsimleri

1) Fatihatu’l-Kitab

Mushaftar, talim ve namazda kıraat bu sûre ile başladığı için, “Fâtihatü’l-Kitâb” (Kitabın başlangıcı, girişi)

diye isimlendirilmiştir Veya hamd, ileride de anlatılacağı gibi, her sözün başı olduğu için, bu sûre, bu isimle isimlendirilmiştir. Yahut da, semadan (bütün olarak) inen ilk sûre oiduğu için, ona bu ismin verildiği söy­lenmiştir

2) Suretu’l-Hamd (Hamd Suresi)

Sûreye bu adın verilmesinin sebebi, başında “hamd” sözünün bulunmasıdır.

3) Ümmü’l-Kur’an (Kur’ân’ın Anası, Aslı)

Bu ismin verilmesinin birçok sebebi vardır:

Birincisi: Bir şeyin anası, o şeyin aslı demektir. Bütün Kur’ân’ın maksadıdört hususu zihinlere yerleştirmek-. tir. İlâlıyât (Cenâb-ı Hakk’ın zatı ve sıfatları ile ilgili konular), me’âd (ahiretle ilgili konular), nübüvvet (Peygam­berlik müessesesi ile ilgili konular) ve Kaza ile Kaderin Allah Teâlâ’ya ait olduğu­nu bildirmektir Buna göre. Hakk Teâlâ’nın ayeti ilâ-hiyyâta; kaza ve kaderiyle olduğunu isbata;” ayeti de hem kazâ ve kaderin varlığına, hem de nübüvvetle ilgili meselelere delâlet eder. Bu konuların izahı derinlemesine ileride gelecektir. Kur’ân’ın en büyük gayesi, bu dört gaye olduğu ve Fatiha Sûresi de bu dört gayeyi ihtiva ettiği için, “Ümmü’l-Kur’an” lakabı ile lakablandırılmıştır.

Bu ismin verilmesinin ikinci sebebi: İlâhî kitabların tamamı üç gayeye yönel­miştir: Ya lisanla Allah Teâlâ’yı medh-ü sena, ya Allah’a hizmet ve ibadetle meş­gul olmak veya mükâşefe ve müşahedeyi istemektir. Buna göre, ayetlerinin Trepsi, Allah Teâlâ’yı medh-ü senadır Afi ayeti, Hakk Teâlâ’ya hizmet ve kullukla meşgul olmayı ifade eder. Ancak Cenab-ı Hak, önce (Sadece Sana ibadet ederiz) sözüyle başla­mıştır ki bu. kulluk hususunda çalışıp gayret göstermek gerektiğine işarettir. Bun­dan sonra (Sadece Senden yardım isteriz) buyurdu ki, bu da, kulun kendi güçsüzlüğünü, zilletini, yoksulluğunu ve her şeyinde Allah’a başvurduğu­nu itiraf etmesine işarettir. ayetine gelince, bu da, mükâşefe, müşahede ve her türlü hidayeti istemeyi ifade eder.

Bu sûreye Ümmü’l-Kur’an ve Ümmü’l-Kitab diye isim verilmesinin üçüncü se­bebi şudur: Bütün ilimlerin gayesi ya rubûbiyyetin izzetini veya kulluğun zilletini tanımaktır. Buna göre ayetleri, Cenâb-ı Hakk’ın, bütün dünya ve ahiret hallerine hükümran olan ilâh olduğuna delâlet eder. Sonra, Cenâb-ı Hakk’ın den, sûrenin sonuna kadar olan ayetleri de kulluğun zilletine delâlet eder Zira bu ayetler, kulun görünen amel­lerinden ve batını mükâşefelerinden her hangi bir şeyin, ancak Allah’ın yardımı ve hidayetiyle tamamlanabileceğine delâlet eder.

Dördüncü sebeb: İnsanların ilimleri, ya Allah’ın zâtını, sıfatlarını ve fiillerini bil­meye yöneliktir, ki bu usûl ilmîdir; ya Allah’ın hükümlerini ve yüklediği mükellefi­yetleri bilmeye yöneliktir ki, bu da furû ilmidir; veya insanın batınî temizleme, ru­hanî nurların ve ilâhî mükâşefelerin ortaya çıkmasına yönelik ilimdir. Kur’ân’ın mak­sadı, bu üç çeşit ilmi açıklamaktır. Fatiha Sûresi de, bu üç gayeyi en mükemmel şekilde ihtiva etmektedir. Buna göre, ayeti usul ilmine işaret etmektedir. Çün­kü Allah’ın varlığına delâlet eden, mahlûkatın varlığıdır, sözü ise, O: nun varlığını bilmenin ancak, O’nun âlemlerin Rabbi olduğunu bilmekle müm­kün olduğuna işaret yerine geçmektedir. sözü ise, O’nun hamde müs-tehak olduğuna işarettir. Allah Teâlâ. hamde, ancak bütün mümkinâta kadir ol­duğu ve bütün malûmatı bildiğinde müstehak olur Sonra Allah Teâlâ kendisini, rahmetinin sonsuzluğu ile vasfetmiştır ki, bu da O’nun Rahman ve Rahîm olma­sıdır. Yine O, kendisini kudretinin mükemmelliği ile vasfetmiştir ki, bu da, [ O Allah) din gününün mâlikidir. ] ayetiyle ifade edilen hu­sustur. Çünkü o ahiret gününde, Cenâb-ı Hakk, zulme uğramış kimselerin işlerini ihma! etmez, aksine haklarını zalimlerden tastamam alır. İşte burada Allah’ın zat ve sıfatlarını bilme hususundaki söz tamamlanmış olur ki, bu usul ilmidir. Cenâb-ı Hakk, bundan sonra furû ilmini beyan etmeye geçer. Bu ilim de, Allah’a hizmet ve kullukla meşgul olmaktır ki, bu da (Sadece Sana ibadet ede­riz) ayetinde ifade edilen husustur. Sonra Allah Teali furû ilmini bir kere daha usul ilmiyle karıştırmıştır. Bu da şudur: Kulluk vazifelerini yerine getirmek ancak Allah’ın yardımı ile tamamlanır: ayetinde ifade edildiği gibi…) Daha sonra, Cenâb-ı Hakk, keşfin derecelerini açıklamaya başlamıştır. Çok olmalarına rağmen bu dereceler, üç kısımda ele alınır:

Birincisi, hidayet nurunun kalbte meydana gelmesidir dosdoğru yoluna hidayet et) ayetinde kastedilen budur.

İkincisi, İlâhî cazibesi ve kudsî celâliyle kendilerine nimet verdiği kimselerden tertemiz seçkin kullarının mertebelerinin kula tecellî etmesidir. Öyle ki bu kulların kutsi ruhları, cilalanmış aynalar gibi olur da birinden diğerine manevî ışıklar yan­sır Bu Cenâb-ı Hakk’ın (Kendilerine nimet verdiklerinin yo­luna ilet) ayetinin ifade ettiği manadır.

Üçüncüsü: Bu ruhların, şehvet kirlerinden korunmuş ve muhafaza edilmiş ol­malarıdır ki, (Kendilerine gazab edilmiş olanların yoluna değil) ayeti bunu ifade’ eder. Onlar şüphe günahlarından da korunmuşlardır. (Sapıtanlarm yoluna da değil) ayeti de bunu ifade eder. Böylece bu sûrenin, gayelerin en şereflisi olan bu yüce sırları ihtiva ettiği ortaya çıkar. Bun­dan ötürü, nasıl ki beyin bütün duyuların ve menfaatlerin merkezi olduğu için (Başın aslı) diye isimlendiriliyorsa, Fatiha Sûresi de “Ümmü’l-Kitab” ola­rak isimlendirilmiştir.

Beşinci sebeb: Sa’lebî, Ebu’l-Kâsım b. Hubeyb’den; O da Ebû Bekr el-Kaffâl’den; O da Ebû Bekr b. Dureyd’den, onun şöyle dediğini duymuştur/Arapların lisanın­da “el-Ümm” kelimesi, askerin diktiği sancak manasına gelir.” Nitekim bu mana­da olmak üzere, Kays b, el-Hutaym şöyie demiştir:

“Bayrağımızı diktik de düşmanlarımız darmadağınık oldular. Birbirine tutkun bir topluluk iken, hastalıklı kimselere dönüverdiler.”

Bu manada olmak üzere, Fatiha Sûresi, “Ümmü’l-Kur’ân” diye isimlendirilmiş­tir. Çünkü, nasıl askerlerin sığınağı sancakları ise, ehl-i imanın sığınağı da bu sû­redir. Araplar toprağa da “Ümrn”(ana) demişlerdir. Çünkü, mahlukat, yaşarken de öldükten sonra da ona dönerler ve çünkü, bir kimse bir şeye yöneldiği za­man i\r& jvi «i» (filan kimse falancaya yöneldi) denilir.

4) Seb’ül-Mesani (Çok Tekrarlanan Yedi Ayet)

Cenâb-ı Allah:” “Andolsun ki, biz sana Sebu’l-Mesânî’yi verdik.” (Hicr, 87) buyurmuştur Fatiha Sûresi’nin bu şekilde isimlendirilmesinin bir- çok sebebi vardır

Birincisi: Bu sûre, ikişerlidir. Yarısı, kulun Rabbini medh-ü senâsıdır, yarısı da Rabb Teâlâ’nın kuluna ih­sanıdır. (Mesânî kelimesinde ikişer ikişer ve iki kısımlı manası da vardır.)

İkincisi: Fatiha, “mesânî” diye isimlendirilmiştir Çünkünamazın her rekatında tekrarlanır.

Üçüncüsü: Fatiha, “mesânî” diye isimlendirilmiştir, çünkü o, diğer semavî ki­taplarda yoktur Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ne Tevrat’ta ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkân’da bu sûre gibisi indirilmedi. Bu sûre (Hicr 87 ayetindeki) es-Seb’ul-mesânî ve Kuran-ı Azimdir.”

Dördüncüsü: Fatiha, “mesânî” diye isimlendirilmiştir. Çünkü, yedi ayetten mey­dana gelmektedir. Her ayetinin okunması, Kur’ân’ın yedide birinin okunmasına denktir. Binâenaleyh, Fatiha Sûresi’ni okuyan kimseye Kur’ân’ın tamamını oku­muş olan kimsenin sevabı verilir.

Beşincisi: Bu sûrenin ayet sayısı, yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Kim bu sûreyi okumaya başlarsa, bu yedi kapı ona kapanır. Bunun delili şudur: Riva­yet edildiğine göre, Hz. Cebraîl Peygamber Efendimize şöyle demişti; Yâ Mu­hammedi Ümmetine, Cenâb-ı Hakk’m azab edeceğinden korkardım. Ne zaman ki, Fatiha Sûresi nazil oldu, bu korkum kayboldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, niçin Ya Cibrîl? diye sordu. Cebraîl de, çünkü Cenâb-ı Hakk, “Şüphesiz onların hepsine va’doiunan yerdir cehennem. Onun yedi kapısı ve, o kapılardan her birinin ayrılmış bir nasibi vardır.” (Her. 43-44) buyurmuştur. Fâtiha’nın ayetleri yedidir. Kim bu ayetleri okur­sa, bunlardan herbiri, cehennem kapılarından birini tutar. Böylece ümmetin ora­dan zarar görmeden geçer

Altıncısı: Fatiha, “Mesânî” diye adlandırıldı. Çünkü bu sûre namazda okunur ve başka bir sûre ile (zamm-ı sure ile) ikilenir

Yedincisi: Fatiha, “Mesânî” diye adlandırıldı. Zira bu sûre Allah Teâlâ’ya bir medh-ü senadır.

Sekizincisi: Fatiha, “Mesânî” diye adlandırıldı. Zira, Hakk Teâlâ bu sûreyi iki defa indirdi. Hıcr Süresindeki (Hicr 87) ayetini tefsir ederken, bu­nunla ilgili meseleleri ge/ıiş geniş izah ettik, Sufyan b. Uyeyne, Fatiha Sûresi’ni bu isimle anardı.

5) el-Vafiye (Tam Olan)

Salebi şöyle demiştir: Vafıyenın manası, bölünmeyi kabul etmeyendir. Görmez misin Kur’an’ın bütün sûrelerinin yarısını bir rekatta, diğer yarısını da ikinci rekat­ta okusan, kesinlikle caiz olur Halbuki bu sûrenin aynı şekilde bölünmesi caiz değildir.

6) el-Kafiye (Kafi Olan, Yeten)

Fatiha Sûresi, bu isimle adlandırılmıştır. Zira bu sure, başka sûrelerin yerini tutar, ama başkaları bunun yerini tutamaz. Mahmûd b, Rebî’, Ubade b. Sâmit (r.a.)’dan yeten) ismidir. Peygamberiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu rivayet et-miştir: “Ümm-ül Kur’an (olan Fatiha), diğer sûrelerin yerini tutar. Fakat diğer sûreler onun yerini tutmaz.”

7) el-Esas (Temel, Esas)

Fâtiha’ya “esâs” ismi verilmesinde bazı hususlar vardır:

Birincisi: Bu sûre, Kur’ân-ı Kerîm sûrelerinin ilkidir. Bu sebeble sanki bir temel gibidir.

İkincisi: Bu sûre, yukarıda izah ettiğimiz gibi, gayele­rin en şereflisini ihtiva eder. Ki bu da bir temel sayılır.

Üçüncüsü: İmandan sonra ibadetlerin en yücesi namazdır Bu sûre de, hem na­maz hem iman hususunda, ancak kendisiyle imanın ve namazın tamamlanaca­ğı şeyleri ihtiva etmektedir. 

8) eş-Şifa

Ebu Sa’îd el-Hudrî(r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.)şöyle buyurmuştur: “”Fatiha Sûresi, her türlü zehire karşı şifa (ilâç) tır.[10] Sahabeden bazıları, bayılmış bir adama rastladılar da birisi bu sûreyi adamın kulağına okudu. Bunun üzerine adam iyi­leşti. Sahabe bu hadiseyi Resûlullah (s.a.s.)’a anlatınca, O da: Ümmul-Kur’ân’dır ve O her türiü hastalığa şifadır.[11] buyurdu.

Ben diyorum ki: Hastalıkların rûrtf olanı vardır, bedenî olanj vardır Bunun delili şudur: Allah Teâlâ küfrü hastalık diye adlandırıp “Onların kalblerinde hastalık vardır” (Bakara, 10) buyurmuştur. Bu sûre, usul, furû’ ve mukâşefe bilgilerini ihtiva etmektedir. Bu sûre, gerçekte bu üç bilgi makamında şifanın mey­dana gelmesine sebebtir. 

9) es-Salat (Namaz)

Çünkü Hz.Peygamber (s.a.s.),Cenâb-ı Allah’ın şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Salâtı, Benimle kulum arasında ikiye paylaştırdım.”[13] Buradaki “Salât” kelimesinden maksad Fatiha Sûresi’dir.

10) es-Sual (İstek, Taleb)

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, Hakk Teâlâ’dan naklettiğine göre, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Beni zikretmesi, Benden bir şey istemesine engel olan kimseye, isteyen­lere verdiğimin en iyisini veririm.[15] Halil İbrâhîm (a.s.) da böyle yaptı. Çünkü şöyle demişti:

“(O Rabb)ki beni yaratan ve bana hidayet edendir. Bana yedirip içiren O’dur. Has­talandığım zaman bana şifa veren O’dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan O’dur. Ceza gününde kusurlarımı affedeceğini umduğum da O’dur. Rabbim, bana hüküm ihsan et ve beni sâlihler (zümresine) kat.” (Şuârâ, 78-83) Fatiha Sûresi’nde de Çenâb-ı Hakk’a medh-ü sena ile başlanılmıştır ki bu, den kadar olan ayetlerdir. Daha sonra ubûdiyyet zikredilmiştir ki bu da ayetidir. Daha sonra da hidayeti istemekle, sûre son bulmuş­tur’ki, bur gayetinde ifade edilendir. Bu durum, gayelerin en mükemmelinin, dinde hidayete ermek olduğuna ve marifet cennetinin, na’îm cen­netinden daha hayırlı olduğuna delâlet eder. Çünkü Allah Teâlâ burada sûreyi, … (Bize hidayet et…) diye bitirmiş, (Bizi cennetle rızıklandır.) dememiştir. 

11) Suretü’ş-Şükür (Şükür sûresi)

Çünkü bu sûre, Allah’a, fazlından, kereminden ve ih­sanından dolayı hamd-ü sena etmektir. 

12) Suretu’d-Dua (Dua Sûresi)

Çünkü bu sûre, (bir dua olan) ” ayetini ihtiva etmektedir Fatiha Sûresinin isimleri konusunda sözün hepsi budur. Allah en iyi bilir.

(Tefsir-i Kebir – İmam Fahruddin Razi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.