Yazar: Editor

0

Kur’an Tarihsel midir?

Ku­r’­an’­ın ta­rih­sel­li­ği­ni sa­vu­nan­la­rın, id­di­ala­rı­nı, “Ku­r’­an’­da şu ko­nu şöy­le yer al­mış; öy­ley­se Ku­r’­an ta­rih­sel ol­ma­lı­dı­r” man­tı­ğı­na da­yan­dır­ma­sı son de­re­ce an­lam­lı­dır. On­lar da ga­yet iyi bi­li­yor ki, ta­rih­sel­lik da­va­sı­na doğ­ru­dan, açık ve ke­sin bi­çim­de de­la­let eden...