Yazar: Editor

0

Muhammed b. Abdilvehhab ve Tekfircilik

İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef’ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu...

0

Mealden Din Öğrenilir mi?

Her Müslüman’ın aslî vazifelerinden birisi, Allah Teâlâ’nın bizden ne istediğini, neyi emrettiğini ve ‎neyi yasakladığını doğru şekilde anlamaktır. Bu noktada sorulması gereken en önemli ve hayatî soru ‎ise bunun nasıl yapılabileceği, nasıl sağlanabileceğidir. ‎Günümüzde,...

0

Sadece Mealden Kur’an anlaşılır mı?

“Kur’an’ı anlamak”tan kastımız eğer, Allah Teala’nın bizden ne istediğini, hiçbir noktayı ıskalamadan, “tam olarak” anlamak ise, mealin bize bunu vermesi kesinlikle mümkün değildir. İki sebepten: Birincisi meal ilahî kelamı ihata edemez. İlahî olanı beşerî...

0

Muhkem / Müteşabih Ayetler ve Te’vili

     Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı herkesin anlayabileceği bir şekilde (muhkem), bir kısmı da herkesin anlamayacağı bir şekilde (müteşâbih) idi. Kur’an-ı Kerîm’de muhkem ve müteşâbih ayetlerin varlığına işaret eden bizzat yine Kur’an-ı Kerîm’in...

0

Kur’an’da Keramet / Velilerin Kerameti var mıdır?

   Keramet, Peygamber olmayan mü’minler üzerinde harikulade olayların gerçekleşmesi demektir. Keramet Kur’an ayetleriyle sabit olan bir husustur. GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR    Kur’an Süleyman Aleyhisselam’ın vezirine dair gelen ilahi haberle bize yolu açar. Şöyle...

0

Allah Görülebilir mi? Kur’an’da ruyetullah

Kur’an ve Sünnet ehli (Neden Kur’an ve Sünnet diyoruz TIKLAYIN), ahiret yurdunda mü’minlerin Allah’u Teâlâ’yı görmelerinin aklen caiz, naklen de vacib olduğunu kabul etmiştir.    Mutezile, Neccariyye, Havaric ve Rafıda’nın Zeydiyye kolu bu görüşe...

0

Allah’ın kelamı Ezelidir

Kur’an ve Sünnete tabi olan (Neden Kur’an ve Sünnet diyoruz TIKLAYIN) alimler şöyle dedi: Şüphe yok ki Allah-u Teala ezeli ve ebedidir, tek bir kelam ile konuşudur..Bu kelam onun zatı ile kaim olup O’ndan ne...

0

Allah yarattığı hiç birşeye benzemez

Kâinatın yaratıcısının cisim, cevher veya araz olması, suret ve şekil tartışması, bir yönde veya bir yerde bulunması muhaldir.    Yahudiler, müfrit Rafiziler, Müşebbihe ve Kerramiyye, Allah’ın cisim olduğunu iddia etmiştir.    Hişam bine el...

0

Kur’an’da Kader / Kader Var mıdır?

 “Kader bizzat kur’anın açık ifadeleriyle sabit olan bir iman meselesidir..”        Kader: Allah’ın, olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde olacağını, ilmi ezelisi ile bilmesi, tesbit ve tayin etmesidir.    Kaza:...

0

Kur’an’da Sırat Köprüsü

   Mutezile’nin çoğu ve Kadi Abdulcebbâr el-Hemedâni (ö. 415/1025), Üzerinden geçmek mümkün olamaz; mümkün olsa bile, Sırattan geçmek müminlere eza ve cefa çektirir” diyerek Sıratı inkâr etmişlerdir.    Sırat Kur’an ve Sünnet ile sabittir....