Yazar: Editor

0

Fatiha Suresinin İsimleri

1) Fatihatu’l-Kitab Mushaftar, talim ve namazda kıraat bu sûre ile başladığı için, “Fâtihatü’l-Kitâb” (Kitabın başlangıcı, girişi) diye isimlendirilmiştir Veya hamd, ileride de anlatılacağı gibi, her sözün başı olduğu için, bu sûre, bu isimle isimlendirilmiştir....

0

Kur’an Müfessiri Şihabüddîn Âlusi

İsmi, Mahmûd b Abdillah b Mahmûd el-Hüseynî el-Âlûsî el-Bağdadî’dir Âlûsî’nin, künyesi kaynaklarda “Ebu’s-Senâ”, lakabı ise “Şihabüddîn” olarak geçmektedir Âlûsî, 1217/1802 yılı, Şaban ayının 14 günü Cuma öncesi Bağdat’ta dünyaya gelmiştir Nesebi, baba tarafından Hz...

0

Kur’an Müfessiri Fahreddin Râzî ve Tefsir-i Kebir

Fahruddîn Muhammed İbn Ziyâuddîn Ömer ibn el-Hüseyn el-Kureşî er-Râzî, Fahreddin Râzî adıyla meşhur fıkıh, kelâm, felsefe, tabii bilimler ve tefsir âlimi. 543/1149 yılında Rey şehrinde dünyaya geldi. Babası o zamanda Rey’in hatibi olduğu için...

0

Kur’an Müfessiri İbn-i Kesir

İslâm ilimlerinin bir çoğunda meşhur ve büyük söz sahibi olan âlimlerden birisi. İmâduddîn Ebu’l-Fidâ İsmail İbn Ömer İbn Kesir. Dımaşk civarındaki Busrâ’nın Mecdel köyünde 701/1301’de dünyaya geldi. Bu yüzden el-Busravî ve ed-Dımaşkî nisbeleri de...

0

Oryantalist Çaresizlik: Tebbet Suresi

“Öğrenilmiş çaresizlik” kavramını hepimiz duymuşuzdur. Psikoloji’de bu lafız, “aslında yapabileceği bir şeye gücünün yetmediğini zanneden, o konuda sırf bu yüzden başarısızlığa mahkum kalan” canlılar için kullanılmaktaymış. Fanuslarda zıplamaya alıştırılan çekirgeler o fanuslar yokken dahi...

0

Kur’an-ı Kerimi Kim Açıklar? Resulün Kur’an açıklama yetkisi

Bu konuya değinmeden önce şu soruyu kendimize sormalı ve cevaplamalıyız.    Kur’an’ı okurken bizim ne anladığımız mı önemli yoksa Allah’ın ne bildirmek istediği mi?    Bizim anladığımız şey Allah’ın “demek istediği” şey olmayabilir. Neden...